ACT

Konst av Maria Westerberg - "Vildhjärta" Konst av Maria Westerberg - "Vildhjärta"

ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera.

Syftet med ACT är att bistå människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv och samtididgt kunna hantera den smärta som är en oundviklig del av att vara levande.

Väligt förenklat kan man säga att ACT handlar om att

  • lära oss färdigheter som gör att vi kan handskas mer effektivt med jobbiga tankar och känslor, så att dessa får mindre inflytande över oss i vardagen
  • Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet
  • Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

Målet med ACT är alltså inte att minska eller ta bort problem. Det handlar istället om hur du kan leva ett värdefullt och meningsfullt liv - med allt vad det innebär. Problem och medföljande jobbiga tankar och känslor ingår i livet och ju bättre färdigheter vi har för att hantera dessa, desto mindre energi behöver de ta av oss. Dessa färdigheter kan vi träna på, likväl som vi kan träna inför ett lopp eller lära oss att spela ett instrument. 
 

ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området Relational Frame Theory, RFT.  Man skulle kunna säga att ACT är den praktiska tillämpningen av RFT.
RFT handlar om den mänskliga förmågan att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas och lärs in, samt hur språket inom många områden är användbart för kommunikation men också hur vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande svårigheter och psykisk problematik.